SERVER VN1:
- Plan 1S: Ram 1 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 170k/tháng
- Plan 2S: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 210k/tháng
- Plan 3S: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 250k/tháng
- Plan 4S: Ram 4 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 340k/tháng
- Plan 5S: Ram 8 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 560k/tháng
- Plan 6S: Ram 16 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1.050k/tháng
- Plan 7S: Ram 32 GB, disk 240 GB SSD, băng thông unlimited, 16 cpu giá 1,8 triệu/tháng

SERVER VN2:
- Plan 1A: Ram 3 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 300k/tháng
- Plan 2A: Ram 4 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 400k/tháng
- Plan 3A: Ram 4 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 3 cpu giá 500k/tháng
- Plan 4A: Ram 6 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 3 cpu giá 600k/tháng
- Plan 5A: Ram 4 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 600k/tháng
- Plan 6A: Ram 8 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 800k/tháng
- Plan 7A: Ram 10 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 5 cpu giá 900k/tháng
- Plan 8A: Ram 20 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 6 cpu giá 1,1 triệu/tháng
- Plan 9A: Ram 20 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 7 cpu giá 1,2 triệu/tháng
- Plan 10A: Ram 20 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1,3 triệu/tháng
- Plan 11A: Ram 20 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 9 cpu giá 1,4 triệu/tháng
- Plan 12A: Ram 20 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 10 cpu giá 1,5 triệu/tháng

Server US:
- Plan 1: Ram 1 GB, disk 15 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 170k/tháng
- Plan 2: Ram 2 GB, disk 15 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 200k/tháng
- Plan 3: Ram 2 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 220k/tháng
- Plan 4: Ram 4 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 340k/tháng
- Plan 5: Ram 8 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 560k/tháng
- Plan 6: Ram 16 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 900k/tháng
- Plan 7: Ram 32 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 16 cpu giá 1.350k/tháng

- Các cấu hình tùy chọn CPU, RAM, DISK khác vui lòng liên hệ trực tiếp facebook hoặc skype để mình tư vấn và báo giá riêng